Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR

1.1 ARACI 

       ÜNVANI    : Alif Art Antikacılık AŞ (Bundan sonra Alif Art olarak bahsedilecektir)

       ADRESİ       : Valikonağı cad. Nuribey apt. 65/3 Nişantaşı/34370,  İstanbul

                      

TELEFON        : +90 212 2250069, +90 212 2243050

FAX           : +90 212 2402985

1.2 SATICI     : ………………………………………….. ……………………………………

1.3 ALICI

ADI SOYADI    :

ADRESİ            :

TELEFON        :

MÜŞTERİ NUMARASI:


MADDE 2- SÖZLEŞME KONUSU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir. “Sözleşme”nin tarafları işbu sözleşme kapsamında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini, anladıklarını ve bu hükümlere uyacaklarını kabul ve beyan ederler.  Sözleşmenin konusunu; “Alıcı”nın, “Aracı”lık hizmeti sunan ALİF ART’a ait www.alifart.com adlı WEB sitesinden, Satıcı’ya ait malın/eserin satın alınmasına yönelik olarak elektronik ortamda müzayedeye katılarak siparişini verdiği malın satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.


MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU MAL veya ESER’in TEMEL NİTELİKLERİ ve FİYATI (KDV ve KOMİSYON DETAYLARI DAHİL) 

İşbu mesafeli satış sözleşmesi konusu ürün, ödeme ve teslim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Mal/Eser                 :

Mal/Eser LOT numarası    :

Adet                     :

Satış fiyatı(+KDV)       :

Aracı Komisyonu          :

Kargo Bedeli             :

TOPLAM                   :

Ödeme şekli              :

Teslimat Adresi          :

Teslim edilecek kişi     :

Fatura Adresi            :

Sipariş Tarihi           :


SÖZ KONUSU “MAL/ESER” BEDELİ ÖDEME KORUMA SİSTEMİ KAPSAMINDA “SATICI” ADINA, “ARACI” “ALİF ART TARAFINDAN “ALICI”DAN TAHSİL EDİLMEKTEDİR. “MALIN/ESER”İN SATIŞ BEDELİNİN+ KDV’SİNİN VE KOMİSYON TUTARININ “ALİF ART”’A ÖDENMESİ İLE “MAL/ESER” BEDELİ “SATICI”’YA ÖDENMİŞ SAYILIR. 


MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1“ALICI”, “ALİF ART”a ait www.alifart.com alan adlı internet sitesinde satışa arz edilen mesafeli satış sözleşmesine konu MAL/ESER’in http://www.alifart.com alan adlı internet sitesinde belirtilen ve yukarıda yer alan satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimata ilişkin ön bilgileri ve diğer bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli teyidi verdiğini, reşit olduğunu ve herhangi bir kanundan kaynaklanan kısıtlılık durumu bulunmadığını kabul ve beyan eder. Müzayedeye katılmak isteye ve sisteme giriş yapılan "ALICI"nın bildirmiş olduğu KREDİ KARTI ile müzayededen yapacağı alıma mahsup edilmek üzere, müzayede başlangıcından evvel <5.000.-TL> (Beşbin Türk Lirası) tutarında çekim yapılacaktır. "ALICI" müzayedede herhangi bir "MAL/ESER" alımı yapmaz ise veyahut "PEY" sürmesine rağmen o "MAL/ESER" kendisine ihale edilmez ise, KREDİ KARTI'ndan çekilen meblağ en geç <7> iş günü aynı karta iade edilir veyahut banka bilgileri "ALİF ART"a verildiğinde meblağ banka hesabına iade edilir. "ALICI" kendisine ihale edilen "MAL/ESER" bedelini süresinde ödemez ise, çekimi yapılan <5.000.-TL> öncelikle toplam fatura bedeline mahsup edilir, bilahare bakiyesi "ALICI"dan talep edilir.


4.2 Mesafeli satış sözleşmesine konu “MAL/ESER”in, online müzayedenin bittiğinin WEB sitesinde ilanından itibaren <7>işgünü içerisinde ödemesi “ARACI”’ya yapılır. Mesafeli satış sözleşmesine konu “MAL/ESER”in teslimatı için işbu mesafeli satış sözleşmesinin elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve “MAL/ESER”in bedelinin “ALICI”nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Satın alınan “MAL/ESER” ilişkin ödeme kredi kartı veya havale yoluyla peşin olarak, “ALICI” tarafından gerçekleştirilir. “ALICI” satış bedelinin tamamını, Katma Değer Vergisi'ni (KDV) ve %7 aracı şirket komisyonunu(+KDV) ödediği anda “ALİF ART”ın ürünü teslim yükümlülüğü doğacaktır. Herhangi bir nedenle ürünün/ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, ”ALİF ART” “MAL/ESER”in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

4.3 Ödemenin yapılmasından itibaren şehir içi teslimlerde <7> gün, şehir dışı teslimlerde 14 gün içinde, her halde yasa ve yönetmeliklerle belirlenen yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için “ALICI”'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak “ALICI”’ya veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Teslimatın “ALICI” tarafından kargo ile yapılmasının istenmesi durumlarında, “MAL/ESER” kargo firmasına teslim edilecek olup, paketleme bedeli ile kargo bedeli “ALICI”ya aittir. Şehir içi teslimatlarında “ALİF ART”ın mevcut aracına sığmayan ve özel nakliye ile gönderilmesi gereken büyüklükteki “MAL/ESER”ler için nakliye bedeli “ALICI”ya aittir. 

 

4.4 Sözleşme konusu ürün, “ALICI”'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden “ALİF ART” sorumlu tutulamaz.

 

4.5 Kargo firmasının, ürünü “ALICI”’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün “ALICI”'ya teslim edilememesinden, geç teslim edilmesinden veya meydana gelebilecek hasarlardan dolayı “ALİF ART” sorumlu tutulamaz.

 

4.6 “ALİF ART” “Sözleşme” konusu “MAL/ESER”i eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde edimini ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket edeceğini kabuL, beyan ve taahhüt eder.

 

4.7 “ALICI”, “MAL/ESER”i teslim aldığı anda kontrol etmekle ve “MAL/ESER”de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, “MAL/ESER”i kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur.

 

4.8 İşbu “Sözleşme”ye konu “MAL/ESER”e ilişkin ödemenin “ALICI” tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, “ALICI” ile kredi kartı sahibinin ya da “MAL/ESER”in teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dâhil olmak üzere türlü hukuki risk, “ALICI”'ya aittir. “ALICI”, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde “ALİF ART”dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

4.9 “ALICI”, Sözleşme konusu ürünün “ALICI” veya “ALICI”nın gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden sonra “ALICI”'a ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından “ALİF ART”a ödenmemesi halinde, “ALICI” Sözleşme konusu “MAL/ESER”i <3> gün içerisinde “ALİF ART” hesabına havale ile derhal ödeyeceğini, bunu yapmaması durumunda ise nakliye gideri “ALICI”ya ait olacak şekilde “ALİF ART”a iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.10 “ALICI” ve “ALİF ART”  işbu “Sözleşme”de bildirilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.11 İşbu “Sözleşme”nin tüm maddeleri taraflarca okunmuş ve kabul edilmiş olup, işbu “Sözleşme” “ALICI” tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

MADDE 5- CAYMA HAKKI

“ALICI”nın elektronik ortamda ihaleye girerek satın aldığı “MAL/ESER” ile ilgili olarak 27.11.2014 tarihli 29188 sayılı Remi Gazetede yayımlanan MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ uyarınca; CAYMA HAKKI mevcut değildir. Bahsi geçen yönetmeliğin özellikle; 

  1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,

  2. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler,

  3. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler, 

Bakımından cayma hakkının kullanılması mümkün değildir. Yasanın ilgili yönetmeliğinde bildirilen istisnası kapsamındadır. 

Keza, müzayedede satılan "MAL/ESER" 2. el mal hükmünde olduğundan TKHK kapsamına girmemektedir. Dolayısı ile "ALICI"nın cayma hakkı mevcut değildir.


MADDE 6- BORÇLUNUN TEMERRÜD

“ALICI”, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini “ALICI”dan talep edebilir ve her koşulda “ALICI”nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, “ALICI”, borcun gecikmeli ifasından dolayı “ALİF ART”ın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME

İş bu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar “ALICI”nın yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.