ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

·        1.1. İşbu üyelik sözleşmesi ("Üyelik Sözleşmesi") merkezi Valikonağı cad. Nuribey apt. 65/3 Nişantaşı 34370 Şişli,İstanbul adresinde bulunan Alif Art Antikacılık AŞ ("Alif Art") ile Üye ("Üye") arasında, Üye'nin Alifart'ın Web sitesi'nde sunduğu Hizmetler'den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

·        1.2. Alifart ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'nde münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır.

 

2. TANIMLAR

·        Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası Üyeler'in Web sitesi üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, Alif Art tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere Alif Art'ın kişisel verilere ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Web sitesi üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.

·        Hesabım Sayfası Üye'nin Alif Art’ın Web Sitesi'nde yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler'den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel verilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye'ye özel sayfayı ifade eder.

·        Hizmet Üyeler'in ve Ziyaretçiler’in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Alif Art’ın belirlediği iş ortağı tarafından sunulan hizmet ve uygulamaları ifade eder.

·        Üye Alif Art ile yaptığı işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında Web sitesi'ne üye olan ve Alif Art tarafından Web sitesi üzerinde verilen online müzayede çerçevesinde satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek kişiyi ifade eder.

·        Web sitesi Mülkiyeti Alif Art’a ait olan ve Alif Art’ın işbu Sözleşme ile belirlenen Hizmetler’i üzerinde sunmakta olduğu www.alifart.com alan adına sahip internet sitesini, mobil uygulamalarını ve mobil siteyi ifade eder.

·        Ziyaretçi Web sitesi’ni Üye olmadan kullanan ve Hizmetler’den faydalanan gerçek kişiyi ifade eder.

 

3. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ'NİN KAPSAM VE AMACI

·        3.1. Alif Art, Web sitesi’ni işletmekte olup, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır.

·        3.2. Üyelik Sözleşmesi uyarınca Üye, Web sitesi’ne üye olmak, Hizmetler’den faydalanmak ve bu platformda Alif Art tarafından online müzayedelerde satılan ürün ve/veya hizmetleri satın almak istemektedir.

·        3.3. Üyelik Sözleşmesi’nin amacını, Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. Üyelik Sözleşmesi'nin üye tarafından kabulü ile üye, Web sitesi'nde yer alan ve yer alacak olan Hizmetler'e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve Üyeler'e yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt eder.

·        3.4. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi, yalnızca Taraflar arasında olup, Web sitesi'nde yer alan ve yer alacak olan Hizmetler'e yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır.

 

4. TARAFLAR'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

·        4.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üyelik Sözleşmesi'nin onaylanması ve üyelik sayfasında talep edilen bilgilerin doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.

·        4.2. Alif Art’ın Web sitesi'nde yer alan herhangi bir ürünün maliki konumunda değildir, Alif Art’a konsinye olarak bırakılan malları/eserleri online müzayedelerde satışa arz eder.

·        4.3 Üye, Web sitesine üye olmakla Web sitesi’nde yayınlanmış Mesafeli Satış Sözleşmesi ile Online Müzayede Katılım Şartlarını okuduğunu ve gayrıkabilirücu kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

·        4.4. Üye, Web sitesi’ne üye olmak ile üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerine, Web sitesi'nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder. Üye'nin Web sitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

·        4.5. Alif Art, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin kendisinde bulunan bilgilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olduğu takdirde Üye'yi önceden bilgilendirmek suretiyle ve her durumda veri aktarım kurallarına tabi olarak söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

·        4.6. Web sitesi’ne üyelik sırasında ve/veya alışveriş sırasında Üyeler'den alınan kişisel veriler, Üye ile Alif Art arasında sahtecilik, dolandırıcılık, Web sitesi’nin kötüye kullanımı, 6100 sayılı Türk Ticaret Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olduğu takdirde ilgili kişi önceden bilgilendirilmek suretiyle ve her durumda veri aktarım kurallarına tabi olarak uyuşmazlığa taraf olabilecek ilgili birimlere iletebilecektir.

·        4.7. Üye'nin Hesabım Sayfası'na erişmek ve Web sitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

·        4.8. Üye, Web sitesi'ni aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır:

·        4.8.1. Web sitesi'nin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, amacıyla kullanılması;

·        4.8.2. Web sitesi'nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;

·        4.8.3. Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi'ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;

·        4.8.4. Virüs veya Web sitesi'ne, Web sitesi'nin veri tabanına, Web sitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;

·        4.8.5. Web sitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, Alif Art’ın önceden yazılı iznini alınmaksızın Web sitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Web sitesi'nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması;

·        4.8.6. Hizmetler'in, Web sitesi'nde sunulan kampanya ve avantajların kötü niyetle ve haksız fayda sağlanması amacına yönelik kullanılması, kampanya koşullarının kötü niyetle ihlal edilmesi.

·        4.9. Üye, Web sitesi’nde yaptığı işlemleri Web sitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Web sitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesap Sayfası'na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

 

5. SÖZLEŞME'NİN FESHİ

·        5.1. Taraflar'dan herhangi biri, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir.

·        5.2. Alif Art, Üye’nin işbu Üyelik Sözleşmesi'nin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde üyeliği askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir.

 

6. GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

·        6.1. Alif Art, Üye'nin Web sitesi'nde sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek için Web sitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Alif Art, bu kapsamda Üye'nin sağladığı kişisel verileri Web sitesi'nde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'na ve Çerez (Cookie) Politikası'na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir.

6.2. Üye tarafından Web sitesi'nde Üyelik oluşturmak veya Web sitesi’nden faydalanmak amacıyla paylaşılan kişisel veriler; Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Web sitesi'nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye veya Ziyaretçi’ye çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sipariş teslimatlarının yapılması, müşteri hizmetleri ve şikayet takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 

7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Alif Art markası ve logosu, Web sitesi'nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Alif Art tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile Alif Art’ın mülkiyetindedir. Üye, Alif Art’ın mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını Alif Art’ın izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye'nin, üçüncü kişilerin veya Alif Art’ın fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, Alif Art’ın ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 

8. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

   Alif Art, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve Web sitesi'nde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Çerez (Cookie) Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Web sitesi'nde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, Web sitesi'nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

9. MÜCBİR SEBEP

   Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Alif Art’ın kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") Alif Art’ın işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Alif Art ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

 

10. MUHTELİF HÜKÜMLER

·        10.1. Delil sözleşmesi. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda Alif Art’ın resmi defter ve ticari kayıtları ile Alif Art’ın veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

·        10.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü. İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

·        10.3. Bildirim Alif Art, Üye ile Üye'nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

·        10.4. Üyelik Sözleşmesi'nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği. İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

·        10.5. Üyelik Sözleşmesi'nin Devri. Üye, Alif Art’ın önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

·        10.6. Tadil ve Feragat. Taraflar'dan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

 

10 (on) maddeden ibaret bu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.