E. Dinet et Sliman Ben Ibrahim, La Vie de Mohammed Prophet
d’Allah. Illustrations de E. Dinet, decoration de Mohammed
Racim, Paris, Edition d’Art,1918.

View Detail

a. Steven Runciman, The Fall of C0nstantinople 1453, Cambridge,
Cambridge University Press, 1965.
b. Franz Babinger, Mahomet II le Conquerant et son temps 1432
– 1481. Le Grande peur du monde au tournant de l’histoire. Traduction
de H.E. del Medico, preface d ePaul Lemerle, Paris, Payot, 1954.

View Detail

Ali Haydar Midhat, Midhat-Pacha. Sa vie - Son OEuvre, Stock, Paris,
1908.

View Detail

Bernard Lewis, The Origins of Ismailism, Cambridge, W. Heffen
& Sons Ltd, 1940.

View Detail

Bernard Lewis, The Emergence of modern Turkey, London, Oxford
Univesity Press, 1965.

View Detail

Albüm: Vilayet Hususi İdareleri Faaliyetinden, İstanbul, Dahiliye
Vekâleti Mahalli İşler umum Müdürlüğü, Hilal ve Cumhuriyet
Matbaaları, 1929.Sayfalar numarasız, resimli, 24x33 cm, orijinal
siyan bez cildinde. Çalışmanın başında eser şu şekilde tanımlanmıştır:
“Vilayetlerin hususi idareleri 13/Mart/329 tarihli idarei umumiye
Vilâyat kanunile teşekkül ve teessüs etmiştir. Harbi umumi ve harekâtı
milliye gibi memleketin harici ve dâhili düşmanlarla çarpışdığı uzun
senelerde bu idareler birçok müşkilât içinde çalışdılar. Binaenaleyh
sebebi teşekküllerile mütenasip faaliyet göstermeye imkân ve vakıt
bulamadılar. Hususî idarelerimiz ancvak Cumhuriyet senelerinde müsbet neticeler elde Etmeye başlamışlardır. Bu eser mezkûr
idarelerin faaliyeti ve tekâmül hatvelerini gösteren ihsai malûmat
hulâsalarile fotograflarından ibarettir. Başta mezkûr hulâsalar
olmak üzere fotoğraflar vilâyetlerin alfabe sırasile tertip edilmiştir.”

View Detail

Seyyah [Selahattin] Kandemir, Ankara Vilayeti, Ankara, Başvekalet
Müdevvenat Matbaası, 1932. 290+XII s, 23x17 cm, sırtı meşin bez
dönem cildinde. Yazar eserini, önsözüne şu ifadelerle tanıtmaktadır:
“Ankara vilayeti tetkik itibarile en mühim vilayetlerimizden birisibir.
Hususile Ankara hükümet merkezi olduğundan bu ehemmiyet bir
kat daha artmaktadır. Bunun için Ankara hakkında daha esaslı
tetkikler yapmağa çalıştım. Onun tarihine, coğrafyasına, zirai,
iktisadi hayatına dairderli toplu malumat verdim. Bütün mülhakatı
gezdiğim için eserin üçüncü kısmını seyahatname halinde yazdım.
Kitapta Ankaraya ve kazalarına dair resimler bulunduğu gibi
ayrıca da Ankaranın planının, jeolojik vaziyetile akar sularını
gösterir kroki ve haritaları ilave ettim. Şimdiye kadar böyle toplu bir
halde Ankaraya dair bir kitap neşrolunmadığı için bu ilk eseri bazı
nokranlarına rağmen karilere takdim ederken ileride daha eyisini
neşretmek azminde olduğumu da söylemek isterim.”

View Detail

Robert Kent James. The Angora Cat. How to breed, train and keep
it with additional chapters on the history and pecularities and
diseases of the animal, with 35 ills. Boston, James Brothers, 1898.

View Detail

Julius R. van Millingen, Turkey, Adam and Charles Black, London,
1911.

View Detail

296 s,
20,5 x 14 cm, yayıncısının özgün cildinde. İskoç arkeolog William
Mitchell Ramsay (1851 – 1939) ülkemizde daha çok Anadolu’nun
Tarihi Coğrafyası adlı çalışmasıyla tanınmaktadır. Bu kitabı ise 12
yıl boyunca gezdiği Anadolu topraklarında edindiği izlenimleri ve
anılarını mümkün olduğunca olumlu bir bakış açısıyla aktarmaktadır.
Bu eserdeki konu başlıklarından bazıları şunlardır: Orta Anadolu’da
bir Türk kasabası, Anadolu’da köy hayatı, Frigya’ya inceleme gezisi,
Anadolu’daki Müslüman halklar, Anadolu’nun dünü ve bugünü,
hükümet ve memurların Anadolu’daki tutumu, Ermeniler, Amerikan
misyonerler ve Protestan Ermeniler, Anadolu Rumları, Anadolu’yu
gezecek olan arkeologlara tavsiyeler.

View Detail

B[ernard]. C[amille]. Collas, La Turquie en 1864, E. Dentu, Paris,1864.

View Detail

Lot No

Brand